Go to content Go to menu
 


International conference

2009-04-16

International conference will be held at Silesian University in Cieszyn on May 21st and 22nd.

Programme of the conference follows:

Thursday, May 21st, 2009

11.00-11.30 Opening of the conference

History of Lutheranism in 16th - 21th century. Part 1 (1545-1709) 

11.30-11.45 Knížecí reformace ve Slezsku a její ohlas na Těšínsku (The ducal reformation in Silesia and its resound in Teschen Silesia – Doc. PhDr. Radek Fukala, Ph.D. (Hradec Králové)

11.45-12.00 „I v paměti máme, když jsi o téhož opata orlovského na Hradě pražském s námi austně mluvil...“ K sekularizaci církevních majetků na Těšínsku v počátcích reformace. ("We remeber, when ye talked mouthly about the abbot of Orlau with us..." On secularisation of church properties in the beginning of the reformation.) – Mgr. Radim Jež (Český Těšín)

12.00-12.15 Kontrreformacja w Cieszynie w latach 1653-1709 (Counter-reformation in Teschen in 1653-1709) – Prof. Dr. hab. Janusz Spyra (Cieszyn)

12.15-12.30 Století rekatolizace Těšínska. Ke konfesním proměnám – od knížete po poddané (1609-1709). (Century of recatolisation of Teschen Silesia. On confessional changes - from duke to the subjects.) – PhDr. David Pindur (Opava)  

12.30-13.00 Discussion

13.00-14.00 Lunch break

 History of Lutheranism in 16th - 21th century. Part 2 (1709-1918)

14.00-14.15 Náběh k nové církevní politice Josefa I. v Čechách – vnější rámec altranstädtské smlouvy (Beginings of the new church policy of Joseph I in Bohemia - an external frame of the altranstädt convention?) – Prof. JUDr. Valentin Urfus (Praha) [*] 

14.15-14.30 Topografia cieszyńskiego Górnego przedmieścia ze szczególnym uwzględnieniem placu kościelnego w XVIII wieku (Topography of Teschen upper suburb with particular regard on church place in 18th century) – Dr. Wacław Gojniczek (Katowice)

14.30-14.45 Nové prameny k těšínskému pietismu. Záležitost pastora Steinmetze z let 1726-1730 (New sources about the Teschen pietism. Pastor Steinmetz case from 1726-1730) – Mgr. Stanislav Piętak, Ph.D. (Český Těšín)

14.45-15.00 Szkolnictwo ewangelickie na Śląsku Cieszyńskiego w XVIII i XIX wieku. Sukcesy i porażki. (Lutheran educational system in Teschen Silesia in 18th and 19th century. Successes and failures.) – Dr. Adam Kubacz (Bytom)

15.00-15.15 Cieszyn – Warszawa. Kontakty środowisk ewangelickich ze Śląska Cieszyńskiego i Królestwa Polskiego (Teschen – Warsaw. Contacts of Lutheran centres from Teschen Silesia and kingdom of Poland.) – Prof. dr. hab. Tadeusz Stegner (Gdańsk)

15.15-15.30 Superintendent Theodor Haase - ein Protestant aus dem Teschenerland. Aus Anlass seines 100. Todestages. (Superintendent Theodor Haase – a Protestant from Teschen Silesia. By occasion of 100th anniversary of his death.) – Prof. dr. Karl Schwarz (Wien)

15.30-16.00 Discussion

16.00-16.30 Coffee break

 History of Lutheranism in 16th - 21th century. Part 3 (1918-2009)

16.30-16.45 Evangelíci z Těšínska mezi oběťmi Katyně, Ostaszkowa a Miednoje (Lutherans from Teschen Silesia among the victims of Katyń, Ostaszkowo and Miednoje) – Doc. PhDr. Mečislav Borák, CSc. (Opava)

16.45-17.00 Luteranie we współczesnej Polsce i Czeskiej Republice (Lutherans in contemporal Poland and the Czech republic) – Dr. Elżbieta Pałka (Wrocław)

17.00-17.15 Parafia ewangelicko-augsburska w Cieszynie w początkach XXI wieku. Między tradycją a współczesnością. (Lutheran Parish in Cieszyn at the begining of the 21st century. Between tradition and present.) – Mgr. Paweł Anweiler (Bielsko-Biała)

17.15-17.45 Discussion

 Friday, May 22nd, 2009

Some Aspects of the Protestant Art

9.00-9.15 Kościół Jezusowy w Cieszynie: geneza formy architektonicznej i program ideowy (Jesus Church in Cieszyn: Genesis of its architectonical form and ideological programme) – Prof. dr. hab. Jan Harasimowicz (Wrocław)

9.15-9.30 Śląskie Kościoły Łaski - źródła drukowane i towarzysząca im ikonografia. Pomiędzy tradycję i potrzebą dania świadectwa (Silesian Grace churches - printed sources and related iconography. Between the tradition and the need to give a testimony.) – Dr. Piotr Oszczanowski (Wrocław)

9.30-9.45 Katolicki głos w barokowym dialogu wyznań w księstwie cieszyńskim 1648-1742 (The Catholic voice in the baroque dialogue of confessions in Teschen Silesia in 1648-1742) – Dr. Jerzy Gorzelik (Katowice)

9.45-10.00 Architektura protestancka Śląska Austriackiego 1780-1900 (Protestant architecture of Austrian Silesia 1780-1900) – Prof. dr. hab. Ewa Chojecka (Bielsko-Biała)

10.00-10.15 Ewangelickie nekropolie w Cieszynie (Lutheran necropolises in Cieszyn) – Mgr. Irena Kwaśny (Cieszyn)

10.15-10.45 Discussion

10.45-11.00 Coffee break

Literature and Theological Ideas of Protestantism

11.00-11.15 Ewangelickie piśmiennictwo w księstwie cieszyńskim w XVI – XVII wieku  (Lutheran literature in the Dukedom of Teschen in 16th and 17th century) – Dr. Mariusz Pawelec (Opole)

11.15-11.30 Autorství výkladů na Zjevení Janovo připisovaných Jiřímu Třanovskému (Autorship of explications on the Apocalypse of John attributed to George Tranoscius) – JUDr. Daniel Spratek, Ph.D. (Třinec)

11.30-11.45 Česká literatura těšínských pietistů. Rekapitulace a výhledy. (Czech literature of Teschen Pietists. Recapitulation and perspectives.) – Doc. Mgr. Jan Malura, Ph.D. (Ostrava)

11.45-12.00 Die Wege des Pietismus (The ways of Pietism) – Dr. Herbert Patzelt (München)

12.00-12.15 Polska literatura religijna na Śląsku Cieszyńskim w XIX wieku (Polish religious literature in Teschen Silesia in 19th century) – Dr. Renata Czyż (Wisła)

12.15-13.00 Discussion

13.00-14.00 Lunch break

Sources and Research

14.00-14.15 Stan i perspektywy badań nad protestantyzmem na Śląsku Cieszyńskim w XX wieku (State and perspectives of research of the Protestantism in Teschen Silesia in 20th century) – Mgr. Józef Szymeczek, Dr. (Ostrava)  

14.15-14.30 Stan i perspektywy opracowania, konserwacji i udostępniania zbiorów archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych parafii ewangelicko augsburskiej w Cieszynie w związku z realizacja grantu norweskiego w latach 2008-2010 (State and perspectives of the processing, conservation and accessing of the archival, librarial and museal collections of the Lutheran Parish in Cieszyn in context of realisation of Norwegian grant in 2008-2010) – Mgr. Jolanta Sztuchlik (Cieszyn)

14.30-14.45 Dzieje i zasób archiwum parafii ewangelickiej w Cieszynie (History and supply of the archive of Lutheran parish in Cieszyn) – Dr. Barbara Kalinowska-Wójcik, dr. Wacław Gojniczek (Katowice)

14.45-15.00 Archiwum Śląskiego Kościoła Ewangelickiego w Republice Czeskiej w Czeskim Cieszynie (Archive of Silesian Evangelical church of Augsburg Confession in Český Těšín) – Anna Macurová (Český Těšín) [*]

15.00-15.15 Muzykalia w zbiorach archiwalnych parafii ewangelicko-augburskiej w Cieszynie (Musical resources in archival collections of Lutheran parish in Cieszyn) – Dr. Zenon Mojżysz (Cieszyn) 

15.15-15.45 Discussion

15.45-16.00 Summation of the conference

16.00-16.15 Ending of the conference

 

[*] Not presented by the author.